vragen

Veel gestelde vragen:

Wat is een afstand van verhaal? 

Een afstand van verhaal dient ondertekend te worden voor het begin van de circuitdag. Dit is een document waarin je verklaart acte genomen te hebben dat Clubmot afstand doet van alle schade. Wees gerust, op de circuitdag zelf kan je vrijblijvend een verzekering afsluiten, en bovenop die onvermijdbare documenten sparen we kosten noch moeite om alles uiterst veilig te laten lopen. 

Heb ik al moto ervaring nodig?

Een beetje moto ervaring is nodig doch is Clubmot erop gericht jou technieken bij te brengen waardoor je op de baan beter kan rijden.

Kan mijn koffers op mijn moto laten? 

We vragen om op het circuit de koffers van de moto af te nemen. Er is een ruimte voorzien waar je de koffers op een veilige manier kan achterlaten.

Mag ik met mijn spiegels het circuit op? 

Spiegels dienen naar binnen gedraaid of afgeplakt te worden. Dit om de simpele reden dat alle aandacht nodig is op de baan!

Mag ik met elk type uitlaat het circuit op ?

Motoren moeten voorzien zijn van originele uitlaten of uitlaten met dB-killer. Tijdens de circuitdag wordt een geluidscontrole uitgevoerd.

Welk profiel en bandendruk is vereist op circuit ? 

Profielbanden moeten een profiel hebben van minimum 1,5mm diepte over het ganse loopvlak. Voor circuitgebruik verminder je je bandendruk naar 2,2b voor en 2,0 achter. Als je met de motor, over de baan terug naar huis rijdt vergeet dan niet de bandendruk terug te verhogen..

Zijn mijn originele remblokken geschikt ?

Remblokjes moeten voorzien zijn van een frictielaag of voering van minimum 2mm. Motoren moeten voorzien zijn van een achterrem.

Worden gebogen of afgebroken remhendels geweigerd ?

De remhendel van de motorfiets mag niet beschadigd of krom zijn. Dit voor jouw eigen veiligheid: je zou hem wel eens kapot kunnen nijpen. Ook al is de remhendel alleen maar gebogen dan nog is de sterke van het materiaal aangetast wat een breuk tot gevolg kan hebben.

Is een lederen pak en rugbeschermer verplicht ?

 • Integraalhelm is ten zeerste aanbevolen.
 • Lederen motorlaarzen aanbevolen. Lage baskets worden geweigerd.
 • Lederen handschoenen verplicht.
 • Rugbeschermer ten zeerste aanbevolen.
 • Lederen motorpak is aanbevolen maar niet verplicht. Als je pak uit 2 delen bestaat zorg je er voor dat je de 2 delen aan elkaar kunt vastritsen.
 • Nylon kledij wordt toegestaan maar er moet wel goede beschermstukken inzitten.
 • Jeansbroeken, zelfs met verstevigingen, worden geweigerd.

Heb ik bandenwarmers nodig op het circuit? 

Neen, op onze circuitdagen kan je perfect zonder bandenwarmers rijden. Indien je er toch hebt mag je ze steeds gebruiken!

Is er een bandenservice aanwezig? 

Meestal niet en hiervoor zijn we aangewezen op een externe partner.  Vraag hier eventueel naar enkele dagen voor de circuitdag.

Kan ik geholpen worden bij een valpartij of een technisch mankement ? 

Onze doelstelling bij Clubmot is ervoor te zorgen dat er geen valpartijen gebeuren. Alvorens je op het circuit rijdt zal je van onze clubmotinstructeurs duidelijke instructies krijgen wat te doen als je toch zou vallen. De vlaggers op het circuit gaan er zijn om jou een handje te helpen.

Bij een technisch mankement zijn er voldoende helpende handen maar er is geen technische post aanwezig.

Kan ik iets te eten of te drinken krijgen op circuit ?

Er is een cafetaria aanwezig op het circuit met een heel mooi uitzicht op de omloop. Deze is doorlopend open. Je kan voor 9u een broodje bestellen.

Moet ik nog ergens op letten voor ik naar het circuit kom ?

Buiten de hierboven behandelde vragen nog 1 ding : motoren met olie- of waterlekkage worden geweigerd. Zorg ervoor dat je motorfiets in orde is!

ALGEMENE VOORWAARDEN: 

De deelnemer verklaart dat hij/ zij: * bij het aanvinken op www.clubmot.be uitdrukkelijk en onverkort akkoord gaat met de hierna volgende algemene voorwaarden en deze in hun geheel en ongewijzigd te accepteren. BETALINGSVOORWAARDEN:
De deelnemer ontvangt na inschrijving en betaling een bevestiging van deelname.

INTERN REGLEMENT: 

 1. Een afstand van verhaal dient ondertekend te worden voor het begin van de circuitdag.
 2. Achteruitkijkspiegels moeten gedemonteerd of naar binnen geklapt of afgeplakt worden.
 3. Koplampen moeten uitgeschakeld en afgeplakt worden.
 4. De remhendel en koppelingshendel mogen niet beschadigd zijn of krom staan.
 5. Ook de voetsteunen, achterrem en banden dienen in goede staat te zijn: de organisators en voorrijders hebben het recht om iemand op elk moment van de dag uit de groep te halen indien zijn of haar motorfiets niet beantwoord aan de normen.
 6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 7. De organisatie heeft het recht om deelnemers van groep te wisselen indien dit nodig blijkt.
 8. Iedere deelnemer en bezoeker verplicht er zich toe alle richtlijnen van de organisatie strikt na te leven.
 9. Enkel ingeschreven motorrijders mogen zich met de motorfiets op de omloop begeven. Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven piloten is ten strengste verboden.
 10. Elke vorm van competitie is uitgesloten. Alle motorrijders dienen in deze geest te rijden en elkaar te respecteren.
 11. Deelnemers die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld worden, zullen worden uitgesloten van verdere deelname. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
 12. Het is verboden zich te keren of te stoppen op de omloop. Het is verboden een voertuig van de organisatie in te halen zolang het zich op de omloop bevindt.
 13. Toeschouwers zijn principieel verboden langs de omloop.
 14. De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen.
 15. De motorfiets en/of rijder zullen door middel van een zelfklever of ander fysisch controlebewijs gemarkeerd worden, hetgeen als toegangsbewijs zal dienen.
 16. De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te verbruiken tot na zijn laatste sessie. Overtredingen hierop worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 17. Bij tijdelijk of definitief aflasten van de circuitdag door overmacht, kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. Men kan in dat geval noch volledige noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van de organisatie.
 18. Annulaties na inschrijving of wijzigingen zijn niet mogelijk. De organisatie kan evenwel uitzonderingen toestaan die door hen bepaald worden, en tot 10 dagen voor het event. Weersomstandigheden zijn nooit een reden voor annulering.
 19. Iedereen zal erop toezien dat geen beschadigingen worden aangebracht aan het terrein en omloop. Het storten of achterlaten van vuilnis en banden is verboden. Enkel kleine hoeveelheden restafval kunnen in de vuilbakken. Overtreders worden verantwoordelijk gesteld voor de kosten.
 20. De deelnemer verbindt zich er toe om alle door hem veroorzaakte schade aan de omloop met de uitbater van het circuit af te rekenen.
 21. Deel te nemen aan een evenement van Vzw Clubmot Spoorwegstraat 14 te 9420 Erpe-Mere.
 22. Er kennis van te hebben dat het evenement er uitsluitend toe strekt de rijvaardigheid van de deelnemers op gebied van  motorrijden te bevorderen.
 23. Er kennis van te hebben dat aan het evenement geen enkel wedstrijdreglement verbonden is en deze is vrij van competitie.
 24. De deelnemer  verklaart in goede fysieke en psychische toestand te verkeren om op het evenement op veilige wijze zijn/haar motorfiets te besturen en geen gevaar op te leveren voor zichzelf, de instructeur(s), medecursisten of derden. Hij/zij verklaart tevens op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij tot geen enkele uitvoering van een manoeuvre of oefening verplicht is indien hij/zij zich daartoe niet in staat voelt.
 25. Ondergetekende maakt uitsluitend gebruik van zijn eigen materiaal en verklaart dat zijn/haar motorfiets in goede technische staat verkeert om op een veilige wijze het evenement te volgen, en dat zijn/haar kleding en beschermingsmiddelen voor het gebruik tijdens het evenement voldoende kwalitatief  en in goede staat verkeren om op veilige wijze het evenement te volgen. Geen enkel lichaamsdeel behalve de nek mag ontbloot zijn tijdens het rijden op de omloop.
 26. Rugbeschermer wordt ten zeerste aangeraden!!!
 27. Ondergetekende erkent het recht van de organisatoren en/of instructeur(s) om deelnemers aan het evenement te weigeren, zowel bij aanvang, als tijdens het evenement en dit op grond van hun eigen beoordeling van het gedrag en de geschiktheid van zowel rijder als de motorfiets als de beschermingsmiddelen.
 28.  Het oordeel van de organisatoren en /of instructeurs is bindend en niet voor betwisting vatbaar.
 29. Bij uitsluiting van de deelnemer aan het evenement zal er geen (zelfs geen gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaats vinden.
 30. Ondergetekende erkent dat de cursus als doel heeft hem/haar rijstijl te verbeteren en een groter defensief rijgedrag bij te brengen, dit zonder resultaatsverbinding uit hoofde van organisatie en/of afgevaardigden.
 31. De deelnemer neemt deel aan het evenement op eigen risico en voor eigen rekening en ontslaat zowel de organisatoren als de instructeur(s) van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte lichamelijke en onlichamelijke (gevolg)schade die tijdens of naar aanleiding van het evenement aan henzelf, aan medecursisten, aan de organisatoren en/of instructeurs of aan derden zou worden aangericht.  Ondergetekende verbindt zich er toe de onderrichtingen van de instructeur(s) op te  volgen, met het oog op het optimaliseren van de veiligheid in het algemeen.
 32. Ondergetekende erkent dat boetes en andere van overheidswege opgelegde sancties ten gevolge van overschrijding van de geluidslimieten op de deelnemer worden verhaald.
 33. De deelnemer verklaart het te beschikking gestelde terrein  waar het evenement plaats vindt te gebruiken als een goede huisvader en het in goede staat achter te laten. Burn-out of opzettelijke wheelies zijn op alle plaatsen verboden.
 34. Ondergetekende erkent dat hem is voorgesteld een individuele verzekering af te sluiten.  Deze kan onderschreven worden per evenement en dekt overlijden, permanente invaliditeit en medische kosten (enkel van toepassing op circuit).
 35. De kosten betreffende de evacuatie & vervoer van een buitenlandse deelnemer naar een ziekenhuis zullen door Clubmot aan de deelnemer gefactureerd worden. Op elk evenement van vzw Clubmot is het Belgische recht van toepassing.  In geval van betwisting, voortspruitend uit onderhavige attestatie of het evenement, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd
Knee down