Op reis vertrekken met de motor vraagt wat voorbereiding en brengt meestal wat vragen met zich mee. Hieronder vind je per reis een antwoord op al je mogelijke vragen.

Meest gestelde vragen over onze reizen

Wat met onze motoren en zijn motards?

Het transport van de motoren naar onze bestemming en terug gebeurt steeds door een professionele motortransporteur uit Gent. Meestal wordt gevraagd de motoren enkele dagen voordien naar Gent te brengen waar ze op een veilige en afgesloten plaats worden bijgehouden. Het vervoer van de motoren zelf gebeurt door een hiervoor speciaal uitgeruste vrachtwagen. De chauffeur vertrekt, alnaargelang de afstand, enkele dagen vroeger en zorgt ervoor dat de motoren door de motards bij aankomst ter plaatse kunnen opgepikt worden. Meestal is dit zo dicht mogelijk bij de uitgang van de luchthaven. Iedereen kan dus dadelijk met zijn eigen moto aan de reis beginnen.

Op het vliegtuig wordt enkel handbagage ingecheckt (helm mag NIET mee op het vliegtuig!!). De spullen die je tijdens de reis denkt nodig te hebben steek je op voorhand in je zij- en/of topkoffers. Een reistas met bijv. helm en motokledij kan tijdens het mototransport op je motor vastgebonden worden. Deze (lege) tas kan tijdens de trip op de vrachtwagen blijven.

Tijdens elke reis is er steeds minimum één Clubmotter aanwezig, die alle ritten met de moto meerijdt.


Welke hotels werden gereserveerd?

Wij slapen steeds in kwaliteitsvolle hotels op basis van half pension (*** en **** sterren). Wij houden rekening met de recensies en scores van de hotels op internet en zorgen ervoor dat er plaats is voor een veilige stalling van de motoren. De mogelijkheid om ’s avonds in een gezellige bar na te kaarten staat ook steeds op het Clubmot verlanglijstje, net als de aanwezigheid van een goede kok ….! 

Prijzen zijn op basis van een tweepersoonskamer; single kamers zijn, voor een extra kost, uiteraard ook beschikbaar.

Is een verzekering inbegrepen in de prijs?

 

Eenreisbijstandsverzekering voor personen en motoren en een annulatieverzekering kan steeds mee afgesloten worden tijdens de inschrijving op de website.Alle reizen worden georganiseerd met Reizen De Lathauwer te Aalst als ervaren en betrouwbare partner.


Rijden wij in groep en zijn de lunches georganiseerd?

Onze slagzin luidt: “Vrijheid is blijheid!Iedereen bij Clubmot heeft de vrijheid om elke morgen met zijn “copains” al dan niet aan een door ons ter beschikking gestelde rit te beginnen. Soms stellen we per dag  zelfs meerdere ritten voor, er steeds voor zorgend jullie het grootste rijplezier aan te bieden.

Elke motard kan dus zonder enig probleem afwijken van de route. De lunch wordt vrij genomen. Vind je onderweg een goede locatie: schol en smakelijk!! De Clubmot-medewerkers rijden dus niet de ganse dag voor, maar zijn wel altijd bereikbaar.

Je zorgt er gewoon voor dat je ’s avonds in het (juiste!) hotel geraakt om samen met je reisgenoten rond 19u30 aan te schuiven.


Wat is allemaal in de prijs inbegrepen?

 • Vrijheid en avontuur

 • Transport motoren

 • Transport motards en duo's

 • Hotels half pension (ontbijt en diner)

 • Facultatief : bijstands- en annulatieverzekering

 • Begeleiding Clubmotters per motor

 • Volledige routebegeleiding via Garmin

 • Persoonlijke assistentie voor je GPS via “Waypoint Leuven”

Algemene voorwaarden Clubmot

ALGEMENE VOORWAARDEN:

De deelnemer verklaart dat hij/ zij: * bij het aanvinken op www.clubmot.be uitdrukkelijk en onverkort akkoord gaat met de hierna volgende algemene voorwaarden en deze in hun geheel en ongewijzigd te accepteren. BETALINGSVOORWAARDEN:
De deelnemer ontvangt na inschrijving en betaling een bevestiging van deelname.   INTERN REGLEMENT:

 1. Een afstand van verhaal dient ondertekend te worden voor het begin van de circuitdag.
 2. Achteruitkijkspiegels moeten gedemonteerd of naar binnen geklapt of afgeplakt worden.
 3. Koplampen moeten uitgeschakeld en afgeplakt worden.
 4. De remhendel en koppelingshendel mogen niet beschadigd zijn of krom staan.
 5. Ook de voetsteunen, achterrem en banden dienen in goede staat te zijn: de organisators en voorrijders hebben het recht om iemand op elk moment van de dag uit de groep te halen indien zijn of haar motorfiets niet beantwoord aan de normen.
 6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 7. De organisatie heeft het recht om deelnemers van groep te wisselen indien dit nodig blijkt.
 8. Iedere deelnemer en bezoeker verplicht er zich toe alle richtlijnen van de organisatie strikt na te leven.
 9. Enkel ingeschreven piloten mogen zich met de motorfiets op de omloop begeven. Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven piloten is ten strengste verboden.
 10. Elke vorm van competitie is uitgesloten. Alle piloten dienen in deze geest te rijden en elkaar te respecteren.
 11. Deelnemers die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld worden, zullen worden uitgesloten van verdere deelname. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
 12. Het is verboden zich te keren of te stoppen op de omloop. Het is verboden een voertuig van de organisatie in te halen zolang het zich op de omloop bevindt.
 13. Toeschouwers zijn principieel verboden langs de omloop.
 14. De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen.
 15. De motorfiets en/of rijder zullen door middel van een zelfklever of ander fysisch controlebewijs gemarkeerd worden, hetgeen als toegangsbewijs zal dienen.
 16. De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te verbruiken tot na zijn laatste sessie. Overtredingen hierop worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 17. Bij tijdelijk of definitief aflasten van de circuitdag door overmacht, kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. Men kan in dat geval noch volledige noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van de organisatie.
 18. Annulaties na inschrijving of wijzigingen zijn niet mogelijk. De organisatie kan evenwel uitzonderingen toestaan die door hen bepaald worden, en tot 10 dagen voor het event. Weersomstandigheden zijn nooit een reden voor annulering.
 19. Iedereen zal erop toezien dat geen beschadigingen worden aangebracht aan het terrein en omloop. Het storten of achterlaten van vuilnis en banden is verboden. Enkel kleine hoeveelheden restafval kunnen in de vuilbakken. Overtreders worden verantwoordelijk gesteld voor de kosten.
 20. De deelnemer verbindt zich er toe om alle door hem veroorzaakte schade aan de omloop met de uitbater van het circuit af te rekenen.
 21. Deel te nemen aan een evenement van Vzw Clubmot Spoorwegstraat 14 te 9420 Erpe-Mere.
 22. Er kennis van te hebben dat het evenement er uitsluitend toe strekt de rijvaardigheid van de deelnemers op gebied van  motorrijden te bevorderen. 
 23. Er kennis van te hebben dat aan het evenement geen enkel wedstrijdreglement verbonden is en deze is vrij van competitie.
 24. De deelnemer  verklaart in goede fysieke en psychische toestand te verkeren om op het evenement op veilige wijze zijn/haar motorfiets te besturen en geen gevaar op te leveren voor zichzelf, de instructeur(s), medecursisten of derden. Hij/zij verklaart tevens op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij tot geen enkele uitvoering van een manoeuvre of oefening verplicht is indien hij/zij zich daartoe niet in staat voelt.
 25. Ondergetekende maakt uitsluitend gebruik van zijn eigen materiaal en verklaart dat zijn/haar motorfiets in goede technische staat verkeert om op een veilige wijze het evenement te volgen, en dat zijn/haar kleding en beschermingsmiddelen voor het gebruik tijdens het evenement voldoende kwalitatief  en in goede staat verkeren om op veilige wijze het evenement te volgen. Geen enkel lichaamsdeel behalve de nek mag ontbloot zijn tijdens het rijden op de omloop.
 26. Rugbeschermer wordt ten zeerste aangeraden!!!
 27. Ondergetekende erkent het recht van de organisatoren en/of instructeur(s) om deelnemers aan het evenement te weigeren, zowel bij aanvang, als tijdens het evenement en dit op grond van hun eigen beoordeling van het gedrag en de geschiktheid van zowel rijder als de motorfiets als de beschermingsmiddelen. 
 28.  Het oordeel van de organisatoren en /of instructeurs is bindend en niet voor betwisting vatbaar.
 29. Bij uitsluiting van de deelnemer aan het evenement zal er geen (zelfs geen gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaats vinden.
 30. Ondergetekende erkent dat de cursus als doel heeft hem/haar rijstijl te verbeteren en een groter defensief rijgedrag bij te brengen, dit zonder resultaatsverbinding uit hoofde van organisatie en/of afgevaardigden.
 31. De deelnemer neemt deel aan het evenement op eigen risico en voor eigen rekening en ontslaat zowel de organisatoren als de instructeur(s) van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte lichamelijke en onlichamelijke (gevolg)schade die tijdens of naar aanleiding van het evenement aan henzelf, aan medecursisten, aan de organisatoren en/of instructeurs of aan derden zou worden aangericht.  Ondergetekende verbindt zich er toe de onderrichtingen van de instructeur(s) op te  volgen, met het oog op het optimaliseren van de veiligheid in het algemeen.
 32. Ondergetekende erkent dat boetes en andere van overheidswege opgelegde sancties ten gevolge van overschrijding van de geluidslimieten op de deelnemer worden verhaald.
 33. De deelnemer verklaart het te beschikking gestelde terrein  waar het evenement plaats vindt te gebruiken als een goede huisvader en het in goede staat achter te laten. Burn-out of opzettelijke wheelies zijn op alle plaatsen verboden.
 34. Ondergetekende erkent dat hem is voorgesteld een individuele verzekering af te sluiten.  Deze kan onderschreven worden per evenement en dekt overlijden, permanente invaliditeit en medische kosten (enkel van toepassing op circuit).
 35. De kosten betreffende de evacuatie & vervoer van een buitenlandse deelnemer naar een ziekenhuis zullen door Clubmot aan de deelnemer gefactureerd worden. Op elk evenement van vzw Clubmot is het Belgische recht van toepassing.  In geval van betwisting, voortspruitend uit onderhavige attestatie of het evenement, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd